Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Abonnementsvilkår – Bedrift

Sist oppdatert: juni 2024

1.Generelle bestemmelser
Schibsted Media AS består blant annet av mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, VG og E24.
Denne avtalen («Avtalen») regulerer vilkårene for bedriftens («Bedriften») kjøp av abonnement til sine ansatte på visse tjenester fra ett eller flere av mediehusene, og er inngått med Schibsted Media AS («Schibsted»). I «Bestillingsbekreftelsen» inngått mellom partene fremgår hvilke abonnementer og tjenester Avtalen gjelder (heretter «Tjenestene»). I tillegg gjelder herværende «Abonnementsvilkår – Bedrift».

I tilfelle av konflikt mellom innhold i Bestillingsbekreftelsen og Abonnementsvilkår for bedrift, går bestemmelsene i Bestillingsbekreftelsen foran.
For Bedriftens brukere gjelder i tillegg de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Schibsteds tjenester, herunder;  
(i) Schibsted Medias generelle abonnementsvilkår («Abonnementsvilkår») 

(ii) Schibsteds vilkår for bruk av påloggings- og betalingstjenesten Schibsted-konto Vilkår Schibsted-konto»)  

(iii) Schibsted Personvernerklæring («Personvernerklæring») 
Bedriften plikter å gjøre sine ansatte oppmerksomme på at de skal gjøre seg kjent med gjeldende brukervilkår. Bedriften er ansvarlig for de ansattes bruk av Tjenestene. Blir Bedriften kjent med at en ansatt bruker Tjenestene i strid med gjeldende vilkår skal Bedriften umiddelbart varsle Schibsted om dette og rette opp forholdet overfor den ansatte. 

Det er kun Bedriftens ansatte som kan gis tilgang til Tjenestene, og kun for eget bruk. Bedriften og Bedriftens ansatte kan ikke selge, videredistribuere eller på annen måte la tredjepart bruke Tjenestene. All lagring, kopiering og utskrift av innhold på Tjenestene skal kun gjøres til privat bruk. 
Ved brudd på vilkårene i denne Avtale kan Schibsted med umiddelbar virkning stenge Bedriftens og Bedriftens ansattes’ tilgang til Tjenestene, samt heve avtalen ved eventuelt vesentlig mislighold. Bedriften vil være erstatningspliktig for eventuelle tap Bedriften eller Bedriftens ansatte påfører Schibsted som følge av mislighold av Avtalen eller misbruk av Tjenestene. 


2.0.Bedriftens registrering av ansatte
Schibsted tilbyr to løsninger for registrering av abonnement til Bedriftens ansatte: avtale med manuell registrering av ansatte (2.1) og avtale med selvbetjent registrering av ansatte (2.2). Med mindre Bedriften har inngått en avtale med Schibsted om selvbetjent registrering (2.2) gjelder manuell registrering (2.1). 

2.1 Avtale med manuell registrering
En avtale med manuell registrering innebærer at Schibsted registrerer Bedriftens ansatte og gir dem tilgang til Schibsteds tjenester.
Schibsted tilbyr manuell registrering av ansatte via kundeservice. Registrering av ansatte via kundeservice gjøres i henhold til Schibsteds personvernpolicy og tilhørende rutiner for håndtering av personopplysninger, se punkt 5.

2.2 Avtale med selvbetjent registrering
Schibsted tilbyr en egen registreringsløsning hvor Bedriftens ansatte selv må fylle ut sin informasjon for å få tilgang til Tjenestene. De registrerte ansatte blir listet opp i administrasjonsverktøyet Min Bedrift. Schibsted og kontaktpersonen hos Bedriften utpeker administratorer til tjenesten. Administratorene logger inn med sin Schibsted-konto, se punkt 3. Bedriften er ansvarlig for å sikre at administratortilganger er oppdatert og plikter å melde fra til Schibsted om endringer i administratorrettigheter.


3.Schibsted konto
For å få tilgang til digitale tjenester fra Schibsted må Bedriftens ansatte logge seg inn med sin Schibsted-konto. Schibsted-konto er påloggingssystemet til Schibsted og benyttes for alle Schibsteds tjenester. De som allerede har en Schibsted-konto (for eksempel fra forrige avtaleperiode eller tidligere kundeforhold hos Aftenposten, VG, Finn.no eller andre selskaper som benytter Schibsted-konto), kan fortsette å bruke den samme kontoen. De som ikke har en Schibsted-konto må opprette en slik.
Brukervilkårene for Schibsted-konto er tilgjengelig her.


4.Betaling og oppsigelse
Schibsted tilbyr to avtaletyper: avtale med fastpris (4.1)  eller avtale med fleksibel pris (4.2). Det fremgår av Bestillingsbekreftelsen om Bedriften har avtalt fastpris eller fleksibel pris.
Betales det ikke for Tjenestene til avtalt tid påløper alminnelig forsinkelsesrente, og Schibsted har rett til å stenge ned Tjenestene. Mener Bedriften at mottatt faktura er feil skal Schibsted varsles så snart som mulig. Skjer dette ikke innen rimelig tid og senest 30 dager etter fakturadato mister Bedriften retten til å gjøre innsigelser mot fakturaen. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.
Bedriften er ansvarlig for å avslutte personlige abonnement som følge av oppsigelser/avslutning av ansettelsesforhold hos Bedriften.
Schibsted skal varsle eventuelle prisendringer skriftlig, senest 3 måneder før terminfornyelse jfr. punkt 4 nedenfor.

4.1 Avtale med fastpris
Ved avtale om fastpris, vil Bedriften forhåndsfaktureres i starten av en termin i henhold til det som er avtalt i Bestillingsbekreftelsen. Uavhengig av antall abonnement som er aktivert i avtaleperioden gjelder avtalt pris. 
Avtalen må sies opp senest 1 måned før neste terminperiode. Dersom bedriften sier opp avtalen i løpet av terminperioden, vil fakturert beløp ikke tilbakebetales, men bedriften vil beholde avtalte tilganger ut terminperioden.

 4.2 Avtale med fleksibel pris
Ved avtale om fleksibel pris, vil faktisk registrerte antall abonnement forskuddsfaktureres for avtalt termin. Ved endringer i antall abonnement vil Schibsted justere påfølgende terminfaktura. 
Avtalen er løpende og fornyes automatisk inntil Bedriften eventuelt sier opp. Avtale uten avtalt bindingstid kan sies opp med 1 måneds varsel og med virkning fra neste terminforfall. 


5.Behandling av personopplysninger
Schibsted er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Schibsted behandler i forbindelse med levering av Tjenestene til de ansatte, og Bedriftens brukere er i den sammenheng likestilt med Schibsteds privatkunder. Før Bedriften utleverer personopplysninger til Schibsted skal Bedriften påse at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for slik utlevering. Videre skal Bedriften ha informert de ansatte om at personopplysninger utleveres til Schibsted, hvilke personopplysninger som utleveres, formålet med utleveringen, og at Schibsted vil ta kontakt med den ansatte i anledning oppstart av avtalt leveranse. Dataene skal passordbeskyttes, eventuelt krypteres, ved oversendelse til Schibsted. 
Les mer om personvern i Schibsted her.   

Nærmere om Schibsteds begrensede rolle som databehandler under Avtalen:
For administrasjon av abonnement for Bedriftens ansatte i registreringsløsningen Min Bedrift, er Schibsted databehandler på vegne av Bedriften. Opplysningene som vil kunne behandles av Schibsted som databehandler i denne forbindelse er: ansattes navn, e-post, aktive tjenester/produkter, tjenestenes start- og sluttdato og eventuelt adresse. Bedriften har også mulighet til å definere andre typer personopplysninger som skal legges inn i Min Bedrift som referanseinformasjon for sine ansatte, slik som den ansattes ressursnummer, lokasjon, prosjektnummer eller avdeling. Behandlingen av dataene skal bare skje for å administrere løsningen Min Bedrift (se punkt 2.2) så lenge Avtalen løper, og i tråd med Bedriftens instruksjoner slik de er angitt her i Avtalen og for øvrig gis gjennom funksjonalitet i Min Bedrift. Særlige instrukser utover dette skal gis skriftlig, og Schibsted kan kreve rimelig vederlag for utførelsen.  Schibsted skal sørge for tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet i tråd med kravene i GDPR art. 32. Schibsted har rett til å benytte underleverandører ved behandling av personopplysninger som databehandler forutsatt at Schibsted inngår avtale med slik underleverandør som sikrer et tilsvarende beskyttelsesnivå som Avtalen, men skal varsle Bedriften til e-postadressen angitt i denne Avtalen om endringer i underleverandører minst 4 uker før endringen iverksettes. Dersom Bedriften ønsker å motsette seg endringen, kan Bedriften si opp avtalen, og skal varsle om dette innen 1 uke etter mottatt varsel om endring. Termin og oppsigelsesfrister angitt i punkt 4 gjelder. Schibsted kan ikke iverksette endringen i oppsigelsesperioden, men har rett til å fjerne hele eller deler av Min Bedrift-funksjonalitet fra tidspunktet endringen iverksettes. Ved endring som innebærer at data behandles utenfor EØS, skal Schibsted sikre lovlig overføringsgrunnlag iht. GDPR kap. 5, og Bedriften skal om nødvendig bidra i rimelig utstrekning til dette f.eks. gjennom inngåelse av EU Model Clauses eller tilsvarende. 

I den utstrekning det er strengt nødvendig for at Bedriften skal kunne oppfylle sine plikter iht. personopplysningsregelverket, skal Schibsted bistå Bedriften med tiltak for å kunne svare på henvendelser fra de registrere vedrørende bruk av deres rettigheter, samt forøvrig ifm. oppfyllelse av GDPR art. 32-36. Schibsted har rett til å kreve rimelig vederlag for slik bistand og vil opplyse om timesatser på forespørsel. Dersom Bedriften ønsker å gjennomføre en revisjon iht. GDPR art. 28(3h) skal Bedriften gi skriftlig varsel om dette, og partene skal i fellesskap fastsette omfang og metode for en slik revisjon hensyntatt behov for konfidensialitet og uten å påvirke Schibsteds leveranser til andre kunder. Bedriften skal dekke de kostnader Schibsted påføres ved en slik revisjon, herunder rimelig kompensasjon for ansattes tidsbruk. 

Dersom Bedriften ønsker å bruke referanser på ansatte som filtreringsmulighet i Min Bedrift og som spesifikasjon på faktura, vil denne dataen også lagres på hver abonnent. Schibsted er selvstendig behandlingsansvarlig for disse dataene parallelt med Bedriften, da de brukes til fakturering og avregning i henhold til Avtalen.  Disse dataene slettes automatisk 36 måneder etter at abonnenten ikke lenger har noen aktive abonnement, og all data i Min Bedrift vil således slettes senest 36 måneder etter Avtalens opphør. Dersom Bedriften deaktiverer et abonnement på en person vil denne personens data slettes 36 måneder etter deaktiveringen. Dersom bedriften ønsker å slette data utover dette kan de ta kontakt med bedriftsabonnement@schibsted.no


6.Markedsføring
Schibsted vil kunne sende informasjon per e-post til den eller de som er oppført som kontaktpersoner fra Bedriften i medhold av Avtalen. Informasjonen vil inneholde både nyttig informasjon og veiledning, samt markedsføring av tilbud og tjenester fra Schibsted, herunder mediehusene.
Dersom mottaker ikke ønsker å motta videre markedsføring kan mottaker melde seg av ved å følge avmeldingslenke i hver enkelt markedsføringshenvendelse.
Schibsted vil sende enkelte henvendelse til Bedriftens ansatte i forbindelse med oppstart av Avtalen, og ellers annen markedsføring i samsvar med Schibsteds alminnelige Abonnementsvilkår (se lenke i punkt 1).


7.Ansvar ved nedetid/tekniske problemer
Schibsteds digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Schibsted vil i den grad det er praktisk forsøke å gi Bedriften informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles kundesenteret.
Hvis fysisk levering av avis uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor Schibsteds kontroll (force majeure), vil Schibsteds erstatningsansvar begrenses oppad til det Bedriften har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Schibsted godskrive Bedriften det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at Bedriften snarest melder fra om uteblivelser til kundesenteret. Som vesentlig forsinket avis anses avis levert 3 timer senere enn Schibsteds målsetting for levering.
Schibsted er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenestene og produktene ikke kan benyttes som forutsatt.


8.Konfidensialitet og informasjon om avtalen
Partene skal holde innholdet i denne Avtale og all informasjon som utveksles mellom partene i forbindelse med Avtalen konfidensiell. Partene skal imidlertid ha rett til å dele informasjon til ansatte, rådgivere eller tilsvarende som trenger informasjonen for oppfyllelse av avtalen. Videre skal Partene ha rett til å opplyse i salgs-, markedsførings- og PR-sammenheng at Avtalen er inngått, hvor mange brukere Avtalen omfatter og Avtalens varighet. 


9.Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om våre brukervilkår eller andre henvendelser ta kontakt med kundesenteret på bedriftsabonnement@schibsted.no

Disse vilkårene ble sist oppdatert: juni 2024